Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi; Binaların Enerji Performans Durumunu gösteren beyaz eşyalarda bulunan enerji etiketi gibi bir kimlik belgesidir.

Aslında Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan ortalama enerji tüketimini göstermektedir. Hesaplamalar söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir.

O nedenle bireysel kullanılan aydınlatma üniteleri, daire içindeki split klimalar, beyaz eşyalar, ocaklar, ana ısıtma elemanı haricindeki bireysel ısıtma cihazları (elektrikli soba vb.) hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar 1 ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken mevcut binalar 1 ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır.

C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır. Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2017 yılına kadar Türkiye’deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgeleri tamamlanmış olacaktır. 2017 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir. Ayrıca enerji verimliliği strateji planına göre 2017 yılından sonra Enerji Kimlik Belgesindeki karbon salım oranı tanımlanan asgari değerin üzerinde olan binalara idari yaptırım uygulanacaktır.

Mevcut bina EKB (İmar izni 01.01.2011 den önceki binalar)

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?

-02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanununa göre bu zorunluluk 10 yıl sonra yani 02.05.2017 tarihine kadardır.
Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Yeni Binalar ve Mevcut Binalar İçin Kimler Hazırlayacak?
-Mevcut binalar (imar izni 01.01.2011 den önce alınmış binalar) için EKB’yi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) verebilir.
– Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalara yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.

  1. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  2. Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  3. Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
  4. Seralar, Atölyeler,
  5. Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  6. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na ait binalar