Ölçüm Hizmetleri

Doğalgaz ve Elektrik Fiyatlarına gelen ve gelecek olan zamlar Enerji giderlerini gün geçtikçe arttırıyor.
Faturaları eksik ödemek gibi bir opsiyon olmadığı için çözüm Enerji Kayıplarınızı azaltmaktan geçiyor. Bunun İçin yapmanız gereken Binalarınızın ve Sanayi Tesislerinizin Enerji kayıp ve kaçaklarını ölçtürmek ve bunlar için önlem almak. Ema Enerji Verimlilik olarak amacımız yapacağımız ölçümlerle Enerji kayıplarınızı belirleyerek enerji giderlerinizi azaltmak, hem konutunuzun hem de sanayi tesisinizin Enerji Verimliliğini artırmak.

  • İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmamış süreler için ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır.
  • İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için;

a) Laboratuvar personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar,

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılmasını sağlar,

c) Normal çalışma şartlarında ve kapasitede herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar,

ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, malzeme güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir,

d) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları tutar,

e) Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında kayıtların saklanması ile ilgili olarak belirlenen süreler saklı kalmak kaydı ile yasal mevzuatlarda belirtilen en uzun süre ile yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirtilmemişse bu maddenin (d) bendinde belirtilen kayıtları en az 10 yıl süre ile işyerinde saklar.

 

Tarafımızdan hizmeti verilen ölçüm kolları:

Buhar kazanı, kalorifer kazanı vb. baca gazı analiz ölçümleri,
Topraklama-paratoner-Katodik koruma ölçümleri,
Motor-pompa verimlilik ölçümleri,
Isı yalıtım ölçümleri,
Aydınlatma Ölçümleri,
Gürültü ölçümleri